1. INLEIDING

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle handelstransacties betreffende producten in de webshop BIOTICAS en sluiten alle andere voorwaarden uit (uitgezonderd uitdrukkelijke, geschreven afwijking en goedgekeurd door alle partijen).Het plaatsen van een bestelling op de webshop van BIOTICAS betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden hieronder.

2. DEFINITIES

De gebruikte termen in deze algemene voorwaarden of op de website van BIOTICAS dienen als volgt begrepen te worden:

2.1. BIOTICAS:
de website waarop de producten voorgesteld en verkocht worden aan de klanten.Alle domeinen (.be, .eu, .com.)en url’s worden bedoeld met de benaming BIOTICAS.

2.2. Klant:
Iedere handelingsbekwame natuurlijke persoon of rechtspersoon die een product of producten bestelt op de website van BIOTICAS.

2.3. Bestelling:
vraag tot het sluiten van een verkoopsovereenkomst door de klant tussen BIOTICAS en de klant van de BIOTICAS-webshop inzake producten van BIOTICAS.

2.4. Productfiche:de informatie (tekst, foto's, grafieken, rubrieken...)over een product dat verkocht wordt op de website van BIOTICAS.

2.5. Producten:alle goederen die verkocht worden door BIOTICAS op de BIOTICAS-webshop.

2.6. Transactie:alle handelingen, beveiligde transacties, autorisaties en goedkeuringen inherent aan de betaling van de bestelde producten met bankkaart of ander virtueel betaalmiddel op de website.

3. AKKOORD MET DE VOORWAARDEN

De klant verklaart dat hij deze algemene verkoopsvoorwaarden heeft gelezen en dat hij ze uitdrukkelijk aanvaardt zonder voorbehoud.De validatie van de bestelling geldt als akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden.

4. BETREFT

BIOTICAS verkoopt producten online die gewoonlijk in een apotheek of biowinkel worden verkocht.
 
Door zijn winkelmandje te vullen op de website kan de klant de producten bestellen die hij vindt op de site.De aangekochte producten worden online betaald met een van de aangeboden betaalmiddelen.BIOTICAS bevestigt de bestelling via e-mail en de producten worden geleverd binnen een specifieke levertermijn.

5. PRODUCTEN

Alleen producten waarvoor er een productfiche bestaat op de website van BIOTICAS zijn te koop.

6. BESTELLING

6.1. De klant is verantwoordelijk voor de informatie die hij ingeeft tijdens het bestelproces. BIOTICAS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten van de klant inzake het lever- en factuuradres voor de bestelling en voor vertragingen bij de levering of voor ongeleverde producten als gevolg van die fouten.

6.2. Het automatisch registratiesysteem geldt als bewijs voor de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.

6.3. Bij elke bestelling bevestigt BIOTICAS de bestelling aan de klant via e-mail op het adres dat de klant heeft doorgegeven.De verkoop is pas definitief na betaling en na ontvangst van deze bevestiging.

6.4. BIOTICAS behoudt zich het recht voor om zonder uitleg bestellingen te weigeren of te annuleren, met name bij problemen met de betaling van de bestelling of bij een geschil inzake de betaling van een vorige bestelling.

6.5. Bijna alle producten zijn in voorraad.Als het bestelde product niet of niet meer onmiddellijk beschikbaar is, brengt BIOTICAS de klant via e-mail of telefoon op de hoogte van de vertraging.Als de klant niet tevreden is over de voorgestelde levertermijn, kan hij beslissen om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren.

6.6 Alleen handelingsbekwame personen kunnen een bestelling doen.

7. LEVERING

7.1. Nadat de bestelling bevestigd is en de betaling aanvaard is door de bevoegde instelling, verzendt BIOTICAS de bestelde producten naar het gevraagde leveradres binnen 1 tot 2 werkdagen, naargelang de bestemming.Meer informatie over de levertermijnen is terug te vinden op de website van BIOTICAS.

7.2. Door een bestelling te plaatsen verbindt de klant zich ertoe om bij ontvangst van de goederen alle taksen, rechten, belastingen en andere kosten in verband met de levering van de bestelde producten te betalen.

7.3. De levering wordt uitgevoerd door een koerierdienst of door bpost. BIOTICAS beslist dit naargelang de bestemming en het gewicht van het pakje.De verzendingskosten en de levertermijnen zijn terug te vinden op de site van BIOTICAS.In geval van vertraging heeft de klant geen recht op een schadevergoeding vanwege BIOTICAS of het transportbedrijf.

7.4. Bij ontvangst van de bestelde producten dient de klant of de bestemmeling te controleren of het product in goede staat is en de geleverde gebruiksaanwijzing goed te lezen.Bij ontbrekende of beschadigde producten dient de klant of de bestemmeling dit onmiddellijk te melden aan de koerier.

7.5. Als een pakje niet geleverd kan worden nadat de koerier maximum drie keer is langs geweest, dan wordt het terug naar BIOTICAS gestuurd. De bestemmeling wordt hiervan op de hoogte gebracht via e-mail.De koper kan vragen om het pakje nogmaals aan te bieden, maar dan gebeurt dit op zijn kosten (ook als de eerste verzending gratis was).

7.6. Het is verboden om als klant of bestemmeling de gekochte producten gedeeltelijk of volledig door te verkopen.

8. HERROEPING

8.1. Overeenkomstig de geldende wetgeving inzake verkoop op afstand (wet van 6 april 2010), beschikt de klant over het recht om van zijn aankoop af te zien, zonder boete en zonder een reden op te geven.De klant beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf ontvangst van de bestelde producten om ze terug te sturen naar BIOTICAS of om te ruilen.Om vergoed te worden of de producten om te ruilen, dient de klant op zijn kosten en op eigen verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met leverbon) in hun oorspronkelijke staat en verpakking terug te sturen, samen met alle eventuele accessoires (bv. handleiding en documentatie).

8.2. Als de producten op bovenstaande manier worden teruggestuurd naar BIOTICAS, verbindt BIOTICAS zich ertoe om de betaalde som terug te betalen (uitgezonderd de verzendingskosten).Indien de oorspronkelijke verzendingskosten ten laste van BIOTICAS waren (bestelling voor een bedrag dat recht geeft op ‘gratis verzending’ of bij een promotie), worden die kosten afgetrokken van het bedrag dat de klant terugkrijgt.De terugbetaling gebeurt maximum 1 maand na ontvangst van de goederen door BIOTICAS.

8.3. Er bestaat een herroepingsrecht dat alleen geldt voor het pakje verzonden is.Wenst u uw bestelling te annuleren, meld dit dan via de contactpagina of via mail op info@g5-silicium.com.

9. PRIJS

9.1. De prijs op de productfiches is exclusief verzendingskosten.

9.2. De prijs in de bevestigingsmail is de definitieve prijs inclusief alle taksen en btw.Die prijs omvat de prijs van de producten, de onderhoudskosten, de verpakking en het bewaren van de producten, en de transportkosten.

9.3. BIOTICAS behoudt zich het recht voor om de prijs van de producten op elk moment te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van bestelling.

10. BETALING

10.1. De betaling gebeurt via een van de voorgestelde betalingsmiddelen op de site bij het plaatsen van de bestelling.

10.2. HIPAY verwerkt de betaling op een veilge manier, voorkomt frauduleuze transacties en vermijdt betwistingen over de betaling.

10.3. De bestelling van de klant is slechts definitief wanneer de beveiligde betalingsinstelling en OGONE akkoord gaan om de transactie uit te voeren.Indien de beveiligde betalingsinstelling of OGONE weigeren de transactie uit te voeren, wordt de betaling automatisch geannuleerd en wordt de klant op de hoogte gebracht via e-mail.

10.4. De informatie over de bestelling wordt automatisch verwerkt door HIPAY.Daarmee bestrijden we fraude met bankkaarten.De gegevens inzake de bestelling gaan naar HIPAY en BIOTICAS.Wanneer de gegevens van de bestelling niet doorgestuurd worden, blokkeert dat de transactie.Bij frauduleus gebruik van een bankkaart of onregelmatigheden kunnen de gegevens in verband met die bestelling terechtkomen op een lijst met betalingsincidenten.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. BIOTICAS kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van een verkeerd gebruik van de verkochte producten.

11.2. BIOTICAS is ook niet aansprakelijk voor de eventuele wijziging van producten vanwege de producent.

11.3. De aansprakelijkheid van BIOTICAS is hoe dan ook beperkt tot het bedrag van de bestelling en BIOTICAS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eenvoudige fouten of ontbrekende informatie die ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen voorkomen in de voorstelling van de producten. Zo dienen de foto’s op de website uitsluitend ter informatie.De foto’s op de website kunnen dus verschillen het product op het vlak van verpakking of inhoud.De handleidingen in de productfiches zijn informatief.De klant verbindt zich ertoe om de handleiding van de fabrikant aandachtig te lezen op of in de verpakking van het product.De handleiding bevat informatie, doseringen en tegenaanwijzingen die de gebruiker dient te respecteren.

12. GARANTIE

12.1 BIOTICAS kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van de geldende reglementaire en wettelijke bepalingen in het land van ontvangst.De eventuele aansprakelijkheid van BIOTICAS is beperkt tot de waarde van het product in kwestie op de datum van verkoop.

De klant kan de klantendienst contacteren door het formulier op de website in te vullen bij 'Contacteer ons’.

13. PERSOONLIJKE GEGEVENS

13.1 De klant is verplicht om zijn persoonsgegevens invullen bij een verkoop op afstand. Deze zijn immers nodig voor de verwerking en de verzending van de bestellingen.Bij het ontbreken van die gegevens wordt de bestelling geannuleerd.

13.2. BIOTICAS volgt de wet in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
 
Volgens die wet mag een bedrijf alleen persoonsgegevens verzamelen met de toestemming van de persoon in kwestie, moeten de gegevens juist en volledig zijn en mogen ze gecontroleerd worden voor precieze, duidelijke en wettelijke doeleinden.Iedereen moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en het recht om ze te wijzigen.Overeenkomstig de wet werd de verwerking van persoonsgegevens van klanten aangegeven aan de privacycommissie.De klant beschikt over het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van zijn gegevens bij BIOTICAS.

13.3. BIOTICAS verbindt zich ertoe om nooit persoonsgegevens van klanten aan derden door te geven.

14. INTELLECTUELE EIGENDOM

De teksten, lay-outs, illustraties, foto's, productfiches en andere elementen op de site zijn beschermd door auteursrechten en door het recht inzake intellectuele eigendom.De inhoud van de BIOTICAS-site mag niet gekopieerd worden.Het is verboden de inhoud te wijzigen, op een andere site te plaatsen of in welke vorm dan ook te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BIOTICAS.De site kan ook teksten, illustraties en andere elementen die beschermd zijn door auteursrechten van derden bevatten.BIOTICAS heeft in geen geval de toestemming om zijn intellectuele eigendom of dat van derden te gebruiken.

15. GESCHILLEN

In geval van geschillen bij de toepassing van deze overeenkomst behouden de klant en BIOTICAS zich het recht voor om een minnelijke oplossing te zoeken voor ze juridische stappen ondernemen.