OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. WSTĘP

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są stosowane do wszystkich operacji handlowych dotyczących produktów przeznaczonych na sprzedaż przez BIOTICAS dokonanych w jego sklepie internetowym, z wykluczeniem wszystkich innych warunków (za wyjątkiem wyraźnego pisemnego uchylenia i obopólnie zatwierdzonego przez strony). Sam fakt złożenia zamówienia poprzez nośnik strony internetowej BIOTICAS pociąga za sobą przystąpienie do ogólnych warunków sprzedaży przytoczonych poniżej.

2. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży lub na stronie BIOTICAS powinny być rozumiane w następujący sposób:

2.1. BIOTICAS:

Strona internetowa na której Produkty są przedstawiane i sprzedawane klientom. Ogół domen (.be, .eu, .com.) i powiązanych URL jest podejmowanych pod nazwą BIOTICAS.

2.2. Klient:

Każda osoba fizyczna lub prawna, zdolna prawnie, która składa zamówienie na produkt(y) poprzez nośnik strony BIOTICAS.

2.3. Zamówienie:

Prośba klienta o zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy BIOTICAS a klientem sklepu internetowego BIOTICAS dotycząca produktów oferowanych przez BIOTICAS.

2.4. Karta produktu:

Oznacza informacje (teksty, zdjęcia, wykresy, system klasyfikowania na rubryki, …)  związane z produktem oddanym do sprzedaży na stronie BIOTICAS. 

2.5. Produkty:

ogół towarów zaproponowanych do sprzedaży przez BIOTICAS poprzez nośnik jego sklepiku internetowego BIOTICAS.

2.6. Transakcja:

ogół operacji, zabezpieczone przetwarzania, zezwolenia i porozumienia związane z opłacaniem produktów zamówionych przy pomocy karty bankowej lub przez każdy inny sposób transakcji wirtualnej zaproponowanej na stronie.

3. AKCEPTACJA WARUNKÓW

Klient potwierdza zapoznanie się z ogólnymi warunkami sprzedaży i deklaruje, składając zamówienie, że wyraźnie je akceptuje bez zastrzeżeń. Zatwierdzenie zamówienia wymaga zaakceptowania ogólnych warunków sprzedaży.

4. PRZEDMIOT

BIOTICAS proponuje do sprzedaży internetowej produkty normalnie sprzedawane w zakładzie lub w sklepie bio. Klient podłącza się do strony internetowej i wypełniając swój koszyk zakupów, składa zamówienie na wybrane przez siebie produkty podczas surfowania po stronie. Kupione produkty są zapłacone wirtualnie poprzez jedno z rozwiązań zaproponowanych na stronie. BIOTICAS potwierdza akceptację zamówienia poprzez email, a produkty są dostarczone klientowi w określonym terminie.

5. PRODUKTY

Jedynie produkty, dla których są edytowane „karty produktów” na stronie BIOTICAS, mogą być przedmiotem sprzedaży.

6. ZAMÓWIENIE

6.1. Wszystkie informacje dostarczone przez klienta, podczas kodowania danych związanych z jego zamówieniem, powodują jego zobowiązania. BIOTICAS nie może w żadnym przypadku być odpowiedzialny za błędy popełnione przez klienta w tekście namiarów odbiorcy zamówienia (adres dostawy, zwłaszcza adres faktury) oraz za opóźnienia w dostawie lub brak możliwości dostarczenia zamówionych produktów, powstałych na skutek tych błędów.

6.2. Systemy automatycznej rejestracji są dowodem charakteru, treści i daty zamówienia.

6.3. Po odbiorze prośby z zamówieniem BIOTICAS potwierdza klientowi zaakceptowanie jego zamówienia poprzez wysłanie wiadomości potwierdzającej na adres mailowy, jaki klient podał, rejestrując swoje zamówienie. Sprzedaż jest zawarta dopiero po zapłaceniu i następnie po wysłaniu wymienionego potwierdzenia zamówienia.

6.4. W sposób ogólny i bez koniecznego uzasadnienia BIOTICAS zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania wszelkiego zamówienia klienta, zwłaszcza w przypadku problemu z płatnością zamówienia omawianego lub sporu związanego z opłaceniem wcześniejszego zamówienia.  

6.5. Prawie całość produktów pochodzi z magazynu. Jeżeli zamówiony produkt nie jest lub nie jest już natychmiastowo do dyspozycji, BIOTICAS informuje klienta o terminie dostawy poprzez mail lub telefonicznie. Jeżeli podany termin nie zadawala klienta, może on wtedy wybrać zmianę lub anulowanie zamówienia.

6.6. Jedynie osoby zdolne prawnie mogą składać zamówienia.

7. DOSTAWA

7.1. Po potwierdzeniu zamówienia i zaakceptowaniu płatności ze strony instytucji odpowiedzialnej za transakcje, BIOTICAS zobowiązuje się wysłać klientowi zamówione produkty pod wspomniany adres dostawy w terminie zawartym na ogół w 1 lub 2 dniach roboczych w zależności odkierunków. Wszystkie szczegóły dotyczące terminów dostawy są do dyspozycji na stronie BIOTICAS.

7.2. Składając zamówienie, klient zobowiązuje się do uregulowania podczas odbioru towarów wszystkich opłat, praw, podatków i innych obciążeń obecnych i przyszłych należnych z tytułu dostawy zamówionych produktów.

7.3. Dostawa jest dokonana albo przez prywatnego przewoźnika, albo przez urząd pocztowy, jest to wybór BIOTICAS w zależności od kierunku i wagi paczki. Taryfy dostawy i terminy są do dyspozycji na stronie BIOTICAS. Z powodu opóźnienia dostawy nie będzie mogło być żądane żadne odszkodowanie od BIOTICAS lub od przewoźnika.

7.4. Przy odbiorze zamówionych produktów klient lub odbiorca powinien sprawdzić dobry stan dostarczonego produktu i zapoznać się jego warunkami zastosowania figurującymi na ulotce zastosowania, która jest jemu dostarczona. Przypuszczając, że brakuje jednego lub kilku zamówionych produktów lub są one uszkodzone, klient lub odbiorca muszą natychmiastowo sformułować niezbędne zastrzeżenia wobec przewoźnika w momencie dostawy.

7.5. Jeżeli przesyłka nie jest odebrana pomimo wielu wizyt przewoźnika (maksymalnie 3 razy), jest ona odesłana do BIOTICAS, a odbiorca jest o tym powiadomiony mailowo. Może być zażądana dodatkowa dostawa przez kupującego, a jej koszty zostaną poniesione przez niego), nawet jeśli pierwsza wysyłka była zrealizowana bezpłatnie).

7.6. Zabrania się klientom lub odbiorcom produktów wszelkiej odsprzedaży, zarówno częściowej, jak i całkowitej, zakupionych produktów.

8. WYCOFANIE SIĘ

8.1. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem sprzedaży wysyłkowej (ustawa z 6 kwietnia 2010 roku) klienta korzysta z prawa do zrezygnowania ze swojego zakupu, bez kar i bez podania przyczyny. Klient dysponuje terminem 14 dni kalendarzowych, licząc od odbioru zamówionych produktów, aby je zwrócić do BIOTICAS w zamian za zwrot pieniędzy lub wymianę. Aby otrzymać zwrot pieniędzy lub dokonać wymiany, klient musi odesłać na swój koszt i na swoją odpowiedzialność nowe produkty (wraz z dowodem dostawy) w ich oryginalnym opakowaniu, nienaruszone, ze wszystkimi ewentualnymi akcesoriami (takimi jak między innymi ulotka zastosowania i dokumentacja).

8.2. Gdy produkty zostały zwrócone do BIOTICAS na warunkach i w terminach podanych powyżej, BIOTICAS zobowiązuje się zwrócić kwoty wpłacone przez klienta, (za wyjątkiem kosztów dostawy), bez kosztów. W przypadku gdy koszty dostaw początkowych zostały poniesione przez BIOTICAS (zamówienie na kwotę dającą prawo do dostawy „bezpłatne koszty przesyłki” lub w wypadku promocji), te koszty zostaną odjęte od kwoty zwróconej klientowi. Zwrot następuje w terminie maksymalnie 1 miesiąca od daty odbioru towaru przez BIOTICAS.

8.3. Istnieje prawo do rezygnacji stosowane wyłącznie przed wysyłką paczki. Ta rezygnacja powinna zostać nam zakomunikowana poprzez stronę Kontakt lub mailem na adres info@g5-silicium.com

9. CENA

9.1. Cena podana na kartach produktów nie zawiera kosztów transportu.

9.2. Cena podana na potwierdzeniu zamówienia jest ceną ostateczną wyrażoną ze wszystkimi opłatami i zawierającą VAT. Cena ta obejmuje cenę produktów, koszty obsługi, zapakowania i przechowywania produktów, koszty transportu.

9.3. BIOTICAS zastrzega sobie prawo zmiany ceny produktów w każdym momencie, ale produkty są zafakturowane na podstawie taryf obowiązujących w momencie zarejestrowania zamówień. 

10. PŁATNOŚĆ

10.1. Cena produktu jest płatna gotówką poprzez jeden ze sposobów płatności zaproponowanych na stronie w dniu złożenia zamówienia.

10.2. Ochrona zarówno przeciwko nieuczciwemu zastosowaniu sposobów płatności zastosowanych do transakcji, zwłaszcza w następstwie piractwa, jak i przeciwko ewentualnym sporom o płatność ceny zamówienia jest zabezpieczona przez spółkę HIPAY.

10.3. Zamówienie uznane przez klienta staje się efektywnym dopiero, gdy centrum bezpiecznej płatności bankowej oraz spółka HIPAY dadzą swoją zgodę na wykonanie transakcji. W przypadku odmowy centrum bezpiecznej płatności handlowej lub spółki HIPAY zamówienie będzie automatycznie anulowane, a klient zostanie uprzedzony pocztą elektroniczną.

10.4. Informacje dotyczące zamówienia są przedmiotem automatycznego przetwarzania danych, za które jest odpowiedzialny HIPAY. To automatyczne przetwarzanie danych ma na celu walkę przeciwko oszustwom poprzez kartę bankową. HIPAY i BIOTICAS są odbiorcami danych związanych z zamówieniem. Defekt przekazywania danych związanych z zamówieniem przeszkadza w realizowaniu i analizie transakcji. W przypadku zastosowania nieuczciwej karty bankowej, nieprawidłowego zgłoszenia lub anomalii dane związane z zamówieniem powiązane z brakiem płatności będą przedmiotem wpisu na karcie incydentu płatności.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. BIOTICAS nie może w żadnym przypadku i w żaden sposób być uważanym za odpowiedzialnego za szkody wszelkiego rodzaju, które mogłyby wyniknąć ze złego zastosowania produktów sprzedawanych.

11.2. BIOTICAS nie może być również pociągnięty do odpowiedzialności z powodu ewentualnych zmian produktów dokonanych przez producentów.

11.3. Odpowiedzialność BIOTICAS będzie na każdym etapie sprawy ograniczona do kwoty zamówienia i nie będzie mogła być przypozwana z powodu prostych błędów lub opuszczenia, które mogłyby zaistnieć pomimo wszelkich środków ostrożności podjętych przy prezentowaniu produktów. Zwłaszcza zdjęcia obecne na stronie są dostarczone jako informacyjne. W żadnym przypadku zmiana opakowania czy zawartości produktu nie może być przywoływana w przypadku rozbieżności w stosunku do zdjęcia znajdującego się na stronie. Ulotki opublikowane w kartach produktów są przykładowe. Klient zobowiązuje się do uważnego przeczytania ulotki podanej przez producenta na lub w opakowaniu produktu. To właśnie tę ulotkę, zawierającą informacje (a zwłaszcza dawkowanie i przeciwwskazania), użytkownik powinien brać pod uwagę.

12. GWARANCJA

12.1. W żadnym przypadku BIOTICAS nie będzie mógł być odpowiedzialny za nieprzestrzeganie przepisów regulaminowych i ustawodawczych obowiązujących w kraju odbioru. Ewentualna odpowiedzialność BIOTICAS jest wyłącznie ograniczona do wartości produktu przypozwanego, określonej w dniu sprzedaży.

Klient będzie mógł skontaktować się z działem klienta, wypełniając formularz dostępny na stronie BIOTICAS w rubryce „Skontaktuj się z nami”.

13. DANE OSOBOWE

13.1. Pobranie informacji imiennych dokonane w celu sprzedaży wysyłkowej jest obowiązkowe, ponieważ te informacje są niezbędne do przetwarzania i do ukierunkowania zamówień. Błąd w informacji pociąga unieważnienie zamówienia. 

13.2. BIOTICAS przestrzega prawa w nawiązaniu do przetwarzania danych osobowych. To prawo przewiduje, że przedsiębiorstwo, które gromadzi dane osobowe, musi posiadać zezwolenie opisywanej osoby, że dane powinny okazać się dokładne i że powinny być zebrane w celu dokładnym, jasnym i legalnym. Każda osoba powinna mieć dostęp do tych danych osobowych i posiadać prawo do ich modyfikowania. Zgodnie z ustawą przetwarzanie informacji imiennych związanych z klientami było przedmiotem zgłoszenia do Komisji ochrony życia prywatnego. Klient dysponuje prawem dostępu, zmiany, poprawienia i usunięcia danych które go dotyczą, a to prawo może wykonywać poprzez BIOTICAS.

13.3. BIOTICAS zobowiązuje się do nieujawniania danych swoich klientów osobie trzeciej.

14. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Teksty umieszczenia na stronach, ilustracje, zdjęcia, przedstawione karty oraz inne elementy figurujące na tej stronie są chronione przez prawa autorskie i, w sposób ogólny, przez zasady prawa własności intelektualnej. Zawartość strony BIOTICAS nie może być powielana. Nie może być ani modyfikowana, ani umieszczana na innej stronie, ani publikowana w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia Bioticas. Ta strona może również zawierać teksty, ilustracje i inne elementy chronione przez prawa autorskie osób trzecich. Bioticas nie udziela w żaden sposób ani w żadnym przypadku zezwolenia na używanie swojej własności intelektualnej ani osób trzecich.

15. SPORY I STOSOWANE PRAWO

W przypadku trudności w zastosowaniu niniejszej umowy, klient i Bioticas zastrzegają sobie możliwość, przed jakimkolwiek działaniem sądowym, poszukiwania rozwiązania polubownego.